DOLŽNIKI

Do 25. marca lahko poravnate dolg, sicer boste javno objavljeni

Objavljeno: 19.03.2013 14:23Posodobljeno: 19.03.2013 14:23

V seznamu neplačnikov se podatki objavijo razporejeni v razrede v odvisnosti od višine zapadlih neplačanih davčnih obveznosti, še pojasnjujejo na Dursu.

  • Durs

LJUBLJANA – »Davčni zavezanci imajo še do 25. marca 2013 čas, da pogledajo in uredijo svojo knjigovodsko kartico in zapadli dolg poravnajo oziroma da predložijo obračun davčnega odtegljaja in se na ta način izognejo javni objavi na spletni strani DURS,« opozarja Davčna uprava RS (Durs). In kaj se zgodi, če tega ne storite? Če dolg dolžnika na omenjeni datum presega 5000 evrov in je starejši od 90 dni, ga bodo javno objavili na Dursovi spletni strani 15. aprila 2013. Takrat bo seznam zavezancev za davek prvič javno objavljen. 

Ažurirana seznama bosta na spletni strani Dursa objavljena enkrat mesečno, najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam se bo z objavo novega seznama umaknil s spletnih strani. V seznamu neplačnikov se podatki objavijo razporejeni v razrede v odvisnosti od višine zapadlih neplačanih davčnih obveznosti, še pojasnjujejo pri Dursu.

Spodbujajo prostovoljno plačevanje

Z javno objavo podatkov želi zakonodajalec zmanjšati problem neplačevanja javnih dajatev oziroma želi spodbujati njihovo prostovoljno plačevanje in prispevati k zmanjšanju sive ekonomije. Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.

Kaj vse bo objavljeno

Pravna podlaga za objavo obeh seznamov je v 20. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F, Uradni list RS, št. 94/2012). Podatki za pravne osebe z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi bodo na javno objavljenem seznamu vsebovali firmo ali ime, sedež in poslovni naslov, davčno številko zavezanca za davek ter osebno ime in datum rojstva dejanskega lastnika te pravne osebe. Za dejanskega lastnika se šteje fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik deležev ali delnic, ki predstavljajo več kot 25 odstotkov v osnovnem kapitalu te pravne osebe.

Podatki za fizično osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, bodo na javno objavljenem seznamu vsebovali osebno ime oziroma firmo in datum rojstva. Na zahtevo fizične osebe, ki ima pravni interes, lahko davčni organ zaradi nesporne identifikacije zavezanca za davek, ki bi v skladu s tem členom moral biti objavljen v seznamu neplačnikov, objavi tudi občino stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča, če nima stalnega prebivališča v RS, oziroma državo bivanja, če ne biva v Republiki Sloveniji.

Seznam nepredlagateljev obračunov davčnega odtegljaja bo vseboval podatke o firmi ali imenu davčnega zavezanca, sedež in poslovni naslov ter davčno številko zavezanca.